next up previous
Next: Apteczka Up: Udzielanie pierwszej pomocy Previous: Udzielanie pomocy w konkretnych wypadkach

Postępowanie po wypadku śmiertelnym

Jeżeli wypadek kończy się śmiercią, to należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

$\bullet$ Nie należy porzucać miejsca wypadku (nawet jeżeli ofiara zaginęła, lub pozostaje nie odnaleziona pod wodą). Obowiązkowo musi na miejscu wypadku pozostać przynajmniej jedna osoba oczekująca na policję. Pozostali członkowie grupy wzywają policję. Policja może dodatkowo zaalarmować: pogotowie górskie, straż pożarną, lekarza w celu stwierdzenia zgonu, karetkę do transportu zwłok.

$\bullet$ Należy taktownie powiadomić krewnych ofiary -- nie pozostawiać tego zadania policji.

to 12.5cmto 8cm

Rozstawianie asekuracji na rzece Gurk (Austria). Fot. L. Mazur
2000-03-13