next up previous
Next: Zasady ogólne Up: Kajakiem bezpiecznie Previous: Przenoszenie poszkodowanego


Udzielanie pierwszej pomocy


2000-03-13